Statutter

§1 MEDLEMMER

 1. Medlemmer av stønadskassen er de som til enhver tid er ansatt ved en av bedriftene innen Industriparken og som betaler kontigent til ordningen.
 2. Lærlinger betaler halv kontingent.
 3. De som slutter i bedriftene ved alderspensjon eller 100 % uførepensjonering, fortsetter medlemskapet vederlagsfritt.
 4. Ansatte under attføring/rehabilitering beholder medlemskapet.
 5. Ansatte med ulønnet permisjon fra bedriftene regnes ikke som medlemmer.
 6. Gjenlevende ektefelle fortsetter medlemskapet vedrlagsfritt.
 7. Ektefelle med egen inntekt eller egen opptjent pensjon inntil Folketrygdens 2 G har stønadsrettigheter gjennom hovedpersonens medlemskap. Samboer likestilles med ektefelle når  de har hatt samme adresse i Folkeregistret i minst 2 år.
 8. Barn under 18 år er også stønadsberettiget på samme vilkår som §1.7.

 
§2 FORMÅL

Stønadskassens formål er å yte stønad til sine medlemmer og deres familiemedlemmer. Stønaden skal være til medisinske formål og/eller til helseforebyggende tiltak. 


§3 ØKONOMI

Stønadskassens økonomi er dannet ved overføring av udisponert  overskudd fra tidligere Raufoss arbeideres sykekasse og Raufoss arbeideres og funksjonærers private forsikringskasse. Ansatte betaler ved trekk i lønn den til enhver tid gjeldende kontingent.


§4 ORGANISASJON

 1. Stønadskassen ledes av et styre bestående av 6 medlemmer og 5 varaer i numerisk rekkefølge som velges vekselvis for 2 år av gangen. Leder og nestleder velges ved særskilt valg på årsmøtet.
 2. Så vel til styremedlem som til leder og nestleder kan gjenvalg finne sted. Ethvert medlem er forpliktet til å motta valg så vel som gjenvalg en gang.
 3. Til å besørge de daglige forretninger er det opprettet avtale med  Fellesforbundet avd.023 Raufoss Jern & Metall og kontor er opprettet på Haugen, Nysethveien 4 2830 Raufoss (kalles heretter: kontoret).

 

§5 STYRET

 1. Styret trer sammen etter innkalling og under ledelse av leder så ofte som det måtte være nødvendig. Det er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. I styremøte føres forhandlingsprotokoll.
 2. Styret skal:
  • Avgjøre alle saker som etter kassens statutter ikke er henlagt til årsmøtet, eller delegert til avgjørelse hos NAV eller leder. 
  • Utarbeide retningslinjer for forretningsførselen og instruks for revisor.
  • Foreslå kontigentsatser for årsmøtet.
  • Fastsette leder, styremedlemmer og revisorers godtgjørelse.
  • Gjennomgå kassens reviderte årsregnskap og avgi innstilling til årsmøtet om desisjon.
  • Utarbeide årsmelding som legges frem for årsmøtet.
 3. Leder skal:
  • Føre det nærmeste tilsyn med kassens ledelse.
  • Representere kassen i alle rettslige anliggender.
  • Anvise til utbetaling regninger som er styrebehandlet.
  • Skal utbetale alle bevilgninger.
  • Fører også kassens regnskap.
  • Innkalle til de ordinære og ekstraordinære årsmøter.

     

    §6 ÅRSMØTET

    1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned og kunngjøres ved oppslag i bedriftene og ved annonsering i lokalpressen minst 14 dager før dets avholdelse. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med samme frist når styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av betalende medlemmer forlanger det.
    2. Stemmeberettigede ved årsmøtet er alle medlemmer.
    3. Årsmøtet skal:
     1. Godkjenne styrets årsmelding.
     2. Godkjenne årsregnskapet.
     3. Fastsette kontingent.
     4. Foreta valg i henhold til paragraf 4.1.
     5. Ansette revisorer.
     6. Treffe beslutning om endring av kassens statutter. Til slik endring trengs 2/3 flertall av de møtende.
      Forslag til statuttendringer må, for å kunne behandles på årsmøtet, være framsatt 14 dager før dets avholdelse.
     7. Beløpsgrense for ytelser (paragraf 7) fastsettes av årsmøtet.
     8. På årsmøtet føres forhandlingsprotokoll, som signeres av to valgte medlemmer som er tilstede på årsmøtet.

        

       §7 YTELSER

       7.1.Tannregulering for barn
       Stønadskassen gir bevilgning til mellomlegg slik at enhver behandling får 50% dekning av totalutlegget, medregnet folketrygdens bidrag. Bidraget utbetales etter sluttregning fra tannlege, og det forutsettes at det gis tilskudd fra folketrygden. Eksempel: Hvis du får 40% tilskudd fra folketrygden, får du 10% dekning fra Stønadskassa. I de tilfeller det gis mer enn 50% tilskudd fra folketrygden, ytes det ikke noe fra Stønadskassa.

       7.2.Legemidler etter resept
       Disse saker skal behandles av styret. Hvis bidrag ytes, dekkes normalt 90% av utgiftene, med fradrag av en årlig egenandel som fastsettes av årsmøtet. (kr. 1.600). Det ytes ikke bidrag til sovemidler, smertestillende midler og milde nerveberoligende midler. Det ytes heller ikke bidrag til de egenandeler som blir trukket ved refusjon fra folketrygden. Kvitteringer for utlegg samles helst for ett år om gangen før det forelegges. Det ytes bidrag med inntil kr.30.000,-

       7.3.Fysikalsk og kiropraktor behandling
       -Behandling hos enten osteopat, naprapat eller fysioterapeut med og uten driftsavtale, dekkes med inntil kr.1500,- pr.år. 
       -Trykkbølgebehandling hos godkjent terapeut dekkes med 50% (inntil 6 behandlinger pr.år).
       -Kiropraktor dekkes med inntil 14 behandlinger pr.år.
       Spesifisert kvittering for behandling som går innunder §7.3 er viktig!

       Stønadskassen dekker ikke ytterligere utgifter ved fortsettelse av behandling.
        
       7.4.Pasientandel (egenandel) dekkes med inntil kr. 500 pr. behandling ved følgende: - hos legespesialist og psykolog (autorisert) - i offentlige sykehus - i private helseklinikker/senter der legene har spesialistgodkjennelse - i offentlige og private røngteninstitutt.

       7.5.Støttebandasje og Ortopediske såler
       Utgifter til støttebandasje, støttekorsett, oppbygging av sko (til privat bruk) og lignende dekkes fullt ut i den utstrekning det ikke dekkes av folketrygden. Ortopediske såler dekkes med inntil kr.500,- pr.år (til privat bruk). Det må være bekreftet av lege/spesiallege/fagpersonell at det er et reelt behov for dette. Kjøp/bestilling av såler gjøres deretter etter retningslinjer gitt av disse.

       7.6.Forbindingssaker ved kirurgisk behandling dekkes med 50% av reelle utgifter. Ved yrkesskade dekkes disse utgiftene av folketrygden. Kvitteringer samles for et år av gangen. En egenandel på kr.1000,- fratrekkes.

       7.7.Opphold ved opptreningssenter
       For opphold i godkjent opptreningssenter (rekreasjonshjem) yter kassen dekning med 50% av pasientandelen når oppholdet er rekvirert av lege eller sykehus.

       7.8.Parykk
       Det ytes bidrag til parykk i de tilfeller folketrygden innvilger stønad etter folketrygden. Stønadskassens bidrag + folketrygdens refusjon kan ikke overstige kr. 7.500

       7.9.Høreapparat
       Det ytes bidrag med inntil kr. 1.500 pr. apparat.

       7.10.Begravelsesbidrag
       Begravelsbidrag, kr. 6.000, ytes ved henvendelse fra etterlatte.


       7.11.Krav og klagefrister

       -Krav på stønad eller godtgjørelse etter statuttene kan ikke gjøres gjeldende hvis det er gått mer enn 1 år etter at kravet kunne vært satt fram overfor Stønadskassen.

       -I alle tilfeller kreves det ordentlig kvittering/dokumentasjon (bankterminallapper er ikke godkjent som kvittering).

       -Klager på beslutninger knyttet til rett på utbetaling av ytelser, kan innen en frist av 14 dager av vedkommende part kreves forelagt styret. Klager må forelegges skriftlig.

       §8 OPPLØSNING

       1. Oppløses Stønadskassen eller tilbakekalles dens godkjennelse, blir først de løpende forpliktelser og andre lovlige erstatningskrav å dekke. Eventuell oppløsning av Stønadskassen og anvendelse av dens midler kan kun skje ved uravstemming av medlemmene og med 2/3 flertall.
       2. Midler som måtte være til overs, blir å anvende etter beslutning av årsmøtet.


          

         Revidert 07.12.2023