Om oss

Historikk
Fra 1. januar 1971 ble syketrygden inkorporert i Folketrygden. Som følge av denne bestemmelse ble den tidligere private kasse – Raufoss arbeideres sykekasse – som var stiftet i 1911, oppløst. Sykekassen fikk beholde sin formue og ble gitt anledning til å fortsette som hjelpekasse eller som stønadskasse dersom visse krav fra Rikstrygdeverket/Sosialdepartementet ble oppfylt. Ett av kravene var at det måtte utarbeides nye statutter, og statuttene skulle inneholde bestemmelse om at stønad bare skulle gå til formål som står i samband med:

  • sykepleie
  • helsearbeid
  • sykdomsforebyggende arbeid eller
  • humanitær virksomhet.

Stattutens §2 oppfyller dette vilkår


Fra 1. januar 1971 ble det også besluttet at Raufoss arbeideres og funksjonærers private forsikringskasse, som var opprettet i 1946 for å erstatte innsamlingslister, skulle gå inn i den nye stønadskassen. Forsikringskassen hadde fra tidligere bestemmelser om stønad:

  • langtidssykmeldte
  • avgang ved pensjonering
  • oppnådd aldersgrense
  • begravelsesstønad

FORMÅL

Stønadskassens formål er å yte stønad til sine medlemmer og disses familiemedlemmer.

Styret

Det nye styret etter årsmøte 23.04.2024
Leder Bjørn Frøsaker (FF)(KA) Valgt for 2 år i 2024
Nestleder Elin Bågårud (FF)(Raufoss Technology) Valgt for 2 år i 2023
Styremedlem Lars Petter Dahl (FF) (Benteler) Valgt for 2 år i 2023
Styremedlem Terje Sagstad (FLT)(HAP) Valgt for 2 år i 2024
Styremedlem Armann Myrland (FF) Valgt for 2 år i 2024
Styremedlem Sigrid Sandmark (TEKNA) (Nammo) Valgt for 2 år i 2024
1.Varamedlem Ketil Strand (NITO)(Nammo) Valgt for 2 år i 2023
2.Varamedlem Odd Asbjørnsen (FF)(Hydal) Valgt for 2 år i 2024
3.Varamedlem Hilde Thorstad Bekkelund (FLT)(Plastal) Valgt for 2 år i 2023
4.Varamedlem Magnus Lysbakken (FF)(Steertech) Valgt for 2 år i 2024
5.Varamedlem Kai A. Smedsrud (FLT)(Nammo) Valgt for 2 år i 2023